Uslovi korištenja

Hvala vam na posjeti sajtu www.chipicao.com (ovom veb sajtu). Pažljivo pročitaje uslove korištenja ovog veb sajta koji su izloženi u daljnjem tekstu, budući da ih korištenjem ovog veb sajta implicitno prihvaćate. 

Ovaj veb sajt isključiva je svojina kompanije Chipita S. A. i njegova je namjena da omogući kontakt s kompanijom Chipita i pruži informacije isključivo za ličnu i nekomercijalnu upotrebu. Izrazi „mi“, „naš“, „Chipita“ i „Chipita Group“ koji se koriste na ovom veb sajtu odnose se na kompaniju Chipita S. A. i sve s njom povezane kompanije.

Pristupanjem ovom veb sajtu prihvaćate sporazum da bilo koji spor koji proistekne iz korištenja i sadržaja ovog veb sajta ili bude povezan s njima podliježe zakonima Grčke. Time takođe prihvaćate sporazum i dajete pristanak da u pogledu takvih sporova isključivu nadležnost imaju sudovi u Atini.

Zaštitni znakovi i autorska prava

Svi zaštitni znakovi, prepoznatljivi znakovi, logotipi, dizajni i likovi („prava intelektualne svojine“) prikazani na ovom veb sajtu predstavljaju intelektualnu svojinu kompanije Chipita ili su postavljeni na ovaj veb sajt s dozvolom njihovog vlasnika, koji je kompaniji Chipita dao pravo i dozvolu korištenja navedenih prava intelektulne svojine. Bilo kakvo njihovo korištenje ili reprodukcija u bilo koje svrhe ili bilo kojim sredstvima strogo je i izričito zabranjeno i biće procesuirano u skladu s važećim zakonima.

Veb stranice koje sačinjavaju ovaj veb sajt, kao i njihov sadržaj (uključujući, ali bez ograničenja, tekstove, grafiku i zvuk, na primjer) vlasništvo su kompanije Chipita ili sadrže materijal za čije korištenje kompanija Chipita ima dozvolu. 

Zabranjeno je mijenjati, kopirati, distribuirati, prenositi, prikazivati, predstavljati, reproducirati, objavljivati, licencirati ili prodavati bilo kakve informacije, softver, proizvode ili usluge i uopšte bilo koji materijal koji je potekao s ovog veb sajta. Dio materijala sadržanih u ovom veb sajtu može se preuzeti ili štampati samo za osobnu upotrebu ili za informativne svrhe i uz pridržavanje autorskih i drugih prava. Nikakvu kopiju bilo kojeg dijela ovog veb sajta nije dozvoljeno prodavati, distribuirati, mijenjati ili uključiti u bilo koje drugo djelo, publikaciju ili veb sajt radi komercijalne dobiti.

Nijedan sastavni dio ovog veb sajta ne smije biti protumačen kao izričita ili potencijalna dozvola korištenja prava intelektualne svojine, tekstova, fotografija, grafike, zvuka ili drugih podataka kompanije Chipita zaštićenih gore navedenim pravima intelektualne svojine.

Precizne, potpune i ažurne informacije 

Mada se sadržaj ovog veb sajta izabira i ažurira s najvećom pažnjom, kompanija Chipita ne jamči potpunost, točnost, ispravnost i aktuelnost, korisnost ili pouzdanost bilo koje informacije sadržane u njemu. Korisnik snosi punu odgovornost za bilo kakvu opasnost koja može nastati u vezi s materijalom sadržanim na ovom veb sajtu.

Dostupnost proizvoda

Pominjanje bilo kojeg proizvoda ili usluge na ovoj stranici ne predstavlja prodajnu ponudu niti poticaj na kupovinu navedenog proizvoda ili usluge.

Odgovornost

Kompanija Chipita ne snosi nikakvu odgovornost ni za kakvu neposrednu, posrednu ili posledičnu štetu, trošak ili gubitak koju mogu da pretrpe korisnici ovog veb sajta ili njihova imovina usled pristupanja ovom veb sajtu, nemogućnosti da mu pristupe ili usled preuzimanja njegovog sadržaja tamo gde je to dozvoljeno, uključujući štetu koju virusi mogu naneti korisnikovom računaru ili drugoj imovini. Isključivo korisnik preuzima rizik i snosi odgovornost za korištenje ovog veb sajta. 

Kompanija Chipita neće biti odgovorna za održavanje materijala i usluga sadržanih u ovom veb sajtu niti za obezbjeđivanje ispravki, ažuriranja ili verzija softvera. Bilo koji materijal na ovom veb sajtu može biti izmijenjen bez prethodne najave. 

U mjeri u kojoj to zakon dopušta, korisnik se izričito odriče svih potraživanja protiv kompanije Chipita i njezinih partnera koja potencijalno proizlaze iz korištenja ovog veb sajta ili pristupanja njemu. 

Veze s ostalim veb stranicama

Ovaj veb sajt može omogućiti pristup na druge veb sajtove izvan mreže i sistema kompanije Chipita Group. Kompanija Chipita ne snosi nikakvu odgovornost za sadržaj, točnost ili rad veb sajtova koji pripadaju trećim licima. Kompanija Chipita ne podržava niti zastupa nikakve proizvode niti informacije ponuđene na veb sajtovima trećih lica koje je korisnik potencijalno posjetio preko ovoga veb sajta. 

Podnošenje materijala na ovaj veb sajt

Nije dopuštena nikakva aktivnost koja se, prema apsolutnoj diskreciji kompanije Chipita, može smatrati neprikladnom i/ili se može smatrati nezakonitom po zakonima kojima podliježe ovaj veb sajt, uključujući, ali bez ograničenja, bilo koji postupak koji sačinjava otpremanje, distribuciju ili objavljivanje putem ovog veb sajta klevetničkog, pogrdnog, uvredljivog, prijetećeg, vulgarnog ili na bilo koji način nezakonitog sadržaja ili materijala koji bi mogao narušiti privatnost ili zakonska prava pojedinaca ili opšte zakonske odredbe, ili datoteka koje mogu negativno utjecati na naš korporativni profil. Zabranjeno je otpremanje na ovaj veb sajt datoteka koje sadrže viruse koji mogu nanijeti štetu kompaniji Chipita ili drugim osobama. 

Povjerljivost

Kompanija Chipita veoma se stara da zaštiti tajnost korisnika i da osigura bezbjednost ličnih podataka.

Nikakve informacije se ne traže za jednostavno pregledavanje našeg veb sajta – korisnik može posjetiti naš sajt bez otkrivanja svog identiteta ili pružanja bilo kakvih ličnih podataka. No, ukoliko nam korisnik dobrovoljno i svjesno pruži takve podatke, na primjer ime i adresu u zahtjevu za kontakt, mi ćemo koristiti takve informacije da odgovorimo na zahtjev ili pitanje korisnika i radi komunikacije s korisnikom, uz puno poštovanje njegove privatnosti. 

Osim toga, tokom posjete našem veb sajtu određeni podaci nelične/agregatne prirode automatski se pohranjuju na naše servere radi upravljanja sistemima, u statističke svrhe ili radi izrade rezervne kopije podataka. Takvi podaci sadrže naziv korisnikovog dobavljača internet usluga, u nekim slučajevima korisnikovu IP adresu, verziju softvera njegovog veb preglednika, operativni sistem korišten za pristup našem sajtu, podatke o drugim sajtovima koje je korisnik posjetio dok je pregledao naš i, tamo gdje je to primjenjivo, ključne riječi korištene za pronalaženje našeg veb sajta.