Условия за ползване

Благодарим Ви, че посетихте  www.chipicao.com (Интернет страницата). Моля, прочетете внимателно условията за ползване на интернет страницата, както е посочено по-долу, като всяко нейно използване е автоматично съгласие с тях.

Интернет страницата е изключителна собственост на Chipita SA и нейната цел е да се даде възможност за контакт с Chipita и да се предоставя информация изключително за лична и нетърговска употреба. Понятията «ние», «нашата», «Chipita» и «Chipita Group», които се използват в този сайт, се отнасят до Chipita SA и всички свързани с нея дружества.

Достъпът до тази интернет страница представлява съгласие, че каквито и да било въпроси, възникващи от или свързани с използването на съдържанието на посочения адрес, се подчиняват на законите на Гърция. Той също така представлява съгласие и приемане, че съдилищата на Атина имат изключителна компетентност по отношение на посочените проблеми. 

Търговски марки и авторски права  

Всички търговски марки, отличителни знаци, лога, дизайни и характерни символи («права на интелектуална собственост»), изобразени на този уебсайт, представляват интелектуална собственост на Chipita или са използвани за този сайт с разрешение на техния собственик, който е дал на Chipita права и разрешение за използването им, така наречени права на интелектуална собственост.  Всяко използване или възпроизвеждане за каквато и да е цел или за каквито и да е средства е строго и изрично забранено и ще бъде преследвано по силата на съответните закони.

Интернет страниците, съставляващи този сайт, заедно с цялото си съдържание (включително, но не ограничено до текстове, графики и звук, например) са собственост на Chipita или съдържат материал, за който Chipita е получила разрешение за ползване. 

Забранено е да се променя, копира, разпространява, предава, показва, възпроизвежда, публикува, лицензира, прехвърля или продава всяка една информация, софтуер, продукти или услуги и като цяло всякакви материали, които са придобити от този сайт. Част от материалите, съдържащи се в този сайт, могат да бъдат изтеглени или отпечатани само за лична употреба или за информационни цели и при спазване на авторско и други права. Никакво копие от коквато и да е част от този сайт не може да се продава, разпространява, променя или да се включва в друга разработка, публикуване или уебсайт за търговска печалба.

Нищо, включено в уебсайта, не може да се тълкува като изрично или потенциално, даващо право да се ползват от правата ИС, текстове, фотографии, графики, звук или други данни за Chipita, защитени от посочените по-горе права на интелектуална собственост.

Точна, пълна и актуална информация

Макар, че се обръща голямо внимание при избора и актуализиране на съдържанието на тази интернет страница, Chipita не гарантира пълнотата, точността, валидността и актуалността, полезността или надеждността на информацията, съдържаща се тук. Потребителят трябва да бъде изцяло отговорен за всички рискове, които могат да възникнат от материалите, съдържащи се в този сайт.

Наличност на продукта

Позоваване на който и да е продукт или услуга на този сайт не представлява оферта за продажба или приканване към закупуване на посочения продукт или услуга.

Отговорност 

Chipita не носи отговорност за преки, косвени или последващи щети, разходи или потенциална загуба, направени от потребителите на този сайт, или тяхното имущество в резултат на достъп до уебсайта, невъзможност за достъп до него или изтегляне на съдържание от него, когато е разрешено, включително щети от вируси на потребителския компютър или друго имущество. Използването на този уебсайт трябва да бъде на собствен риск и отговорност на потребителя. 

Chipita не носи отговорност за поддържане на материалите и услугите, съдържащи се в този сайт, нито за направата на промени, актуализирания или нови версии на софтуера. Всички материали на този сайт могат да бъдат променяни без предварително уведомление.

Дотолкова, доколкото е разрешено от закона, потребителят изрично се отказва от всякакви претенции срещу Chipita и неговите партньори, произтичащи евентуално от използването или достъпа до този сайт.

Връзки към други сайтове

Този сайт може да осигурява достъп до други сайтове извън мрежата и системите на Chipita Group. Chipita не носи отговорност за съдържанието, точността или функционирането на уебсайтове, които принадлежат на трети страни. Chipita не стои зад и не гарантира нито един от продуктите или информацията, предлагани на интернет страниците на трети лица, потенциално посетени чрез този сайт.
 
Подаване на материал за уебсайта

Всяко действие, което според абсолютната преценка на Chipita, може да се смята за неуместно и/или може да се счита за незаконно по силата на законовите разпоредби, уреждащи този сайт, няма да бъде разрешено, включително, но не ограничено до всеки акт, представляващ качването, разпространение или публикация чрез този сайт на клеветнически, обидни, заплашителни, осквернителни или по някакъв начин имащи незаконно съдържание материали или материали, които биха могли да нарушат неприкосновеността на личния живот или законните права на физически лица или обществени правни разпоредби или файлове, които могат да повлияят на нашия фирмен профил. Забранява се качването на тази интернет страница на файлове, съдържащи вируси, които могат да навредят на Chipita или на други лица.

Поверителност

Chipita полага големи усилия, за да защити самоличността на потребителя и да гарантира безопасност на личните данни.

Никаква информация не се изисква за обикновено сърфиране по нашия уебсайт, потребителят може да посети нашия сайт, без да разкрива самоличността си или да предоставя под каквато и да е форма свои лични данни. Въпреки това, ако потребителят доброволно и съзнателно ни предостави данни, като например име и адрес с искане за контакт, ние ще използваме тази информация в отговор на запитването или на въпроса на потребителя и за целите на комуникацията с потребителя, при пълно зачитане на неговата неприкосновеност на личния живот. 

Освен това, по време на посещението на нашия уебсайт, определени не лични/общи данни се съхраняват автоматично на нашите сървъри за управлението на системи, статистически цели или цели за създаване на резервни копия. Такива данни включват името на интернет доставчика на потребителя, а в някои случаи и IP адрес; версията на софтуера на уеб браузъра; операционната система, използвана за достъп до нашия сайт; уебсайтът, използван за достъп до сайта ни; други сайтове, посетени, докато навигирате по нашия сайт; когато е приложимо, ключовите думи, използвани за намиране на нашия уебсайт.