Podmínky použití

Děkujeme, že jste navštívili www.chipicao.com (webová stránka). Přečtěte si, prosím, pozorně podmínky použití webové stránky, uvedené níže. Jakékoli jejich použití je podmíněno souhlasem s těmito podmínkami.

Webové stránky jsou výhradním vlastnictvím Chipita S.A. a jejich cílem je umožnit kontakt s Chipita a poskytovat informace pro výhradně osobní a nekomerční použití. Výrazy "my", "naše", "Chipita» a «Chipita Group», které jsou použité na těchto webových stránkách odkazují na Chipita S.A. a všechny přidružené společnosti. 

Vstupem na tuto webovou stránku souhlasíte, že jakékoli problémy vyplývající z nebo vztahující se k použití a obsahu uvedených webových stránek podléhají zákonům Řecka. Rovněž jde o souhlas s tím, že výlučnou pravomoc budou mít v případě uvedených sporů soudy v Aténách.

Ochranné známky a autorská práva

Všechny ochranné známky, rozlišovací znaky, loga, design a znaky ("IP práva») zobrazené na této webové stránce představují duševní vlastnictví společnosti Chipita nebo jsou zahrnuty na této stránce se souhlasem jejich vlastníka, který udělila Chipita oprávnění k použití uvedených práv IP. Jakékoliv použití či reprodukce pro jakýkoli účel nebo jakýmkoli způsobem je výslovně zakázáno a bude trestně stíháno v souladu s příslušnými právními předpisy.

Webové stránky, které tvoří webové stránky spolu s veškerým obsahem (včetně textů, grafiky, zvuku) jsou majetkem společnosti Chipita nebo obsahují materiály, jejichž použití společnost Chipita schválila.

Je zakázáno upravovat, kopírovat, distribuovat, přenášet, zobrazovat, publikovat, licencovat, převádět nebo prodávat jakékoli informace, software, produkty nebo služby a obecně jakýkoli materiál, který byl získán z této webové stránky. Část materiálu obsaženého na této webové stránce si můžete stáhnout nebo vytisknout pouze pro osobní použití nebo pro informační účely a za předpokladu dodržení autorských práv a jiných práv. Žádná kopie jakékoliv části této webové stránky nesmí být prodávána, rozšiřována, měněna nebo zahrnuta v žádné jiné práci, publikaci nebo internetové stránce pro komerční zisk.

Nic zahrnutého do webové stránky nemůže být chápáno jako udělení oprávnění k užívání práv duševního vlastnictví, textů, fotografií, grafiky, zvuku nebo jiných dat chipita chráněných pomocí výše uvedených práv k duševnímu vlastnictví.

Přesné, úplné a aktuální informace

I když obsah těchto webových stránek vybíráme a aktualizujeme s maximální péčí, Chipita nezaručuje úplnost, přesnost, platnost a aktuálnost, užitečnost nebo spolehlivost informací obsažených v tomto dokumentu. Uživatel je zcela odpovědný za veškerá rizika, která mohou vzniknout v případě zneužití materiálu obsaženého na této webové stránce.

Dostupnost výrobku

Odkaz na jakýkoli výrobek nebo službu na tomto webu nepředstavuje prodejní nabídku či nabádání ke koupi uvedeného výrobku nebo služby.

Odpovědnost

Chipita nepřebírá žádnou odpovědnost za jakékoli přímé, nepřímé či následné poškození, náklady nebo ztráty případně vzniklé uživatelům těchto webových stránek nebo jejich majetku v důsledku přístupu na uvedené webové stránky, nemožnost přístupu k nim nebo stahování obsahu, včetně viru, který by poškodil počítač nebo jiný majetek uživatele. Používání této webové stránky je na vlastní riziko a odpovědnost uživatele.

Chipita nepřebírá žádnou odpovědnost za jakékoli přímé, nepřímé či následné poškození, náklady nebo ztráty případně vzniklé uživatelům těchto webových stránek nebo jejich majetku v důsledku přístupu na uvedené webové stránky, nemožnost přístupu k nim nebo stahování obsahu, včetně viru, který by poškodil počítač nebo jiný majetek uživatele. Používání této webové stránky je na vlastní riziko a odpovědnost uživatele.

Chipita nenese odpovědnost za udržování materiálu a služeb na této webové stránce, ani za poskytnutí opravy, aktualizace nebo verze softwaru. Veškeré materiály na těchto webových stránkách mohou být změněny bez předchozího upozornění.

Je-li to povoleno zákonem, uživatel se výslovně vzdává veškerých nároků vůči společnosti  Chipita a jejím partnerům potenciálně vyplývajících z používání nebo přístupu k této webové stránce.

Je-li to povoleno zákonem, uživatel se výslovně vzdává veškerých nároků vůči společnosti  Chipita a jejím partnerům potenciálně vyplývajících z používání nebo přístupu k této webové stránce.

Odkazy na jiné webové stránky

Tyto webové stránky mohou poskytovat přístup k jiné webové stránce mimo síť a systémy skupiny Chipita.. Chipita nenese žádnou odpovědnost za obsah, přesnost nebo provozování internetových stránek patřících třetím stranám. Chipita nenese žádnou odpovědnost za obsah, přesnost nebo provozování internetových stránek patřících třetím stranám.Chipita nezálohuje ani neschvaluje jakékoliv produkty nebo informace nabízené na webových stránkách třetích stran, které byly navštívené  prostřednictvím této webové stránky.

Předložení materiálu na webových stránkách

Jakékoli jednání, které dle absolutního uvážení Chipita může být považováno za nevhodné a/nebo musí být považováno na základě právních předpisů za nezákonné, včetně, ale nejen, omezení jakékoli činnosti představující nahrávání, distribuci nebo publikaci prostřednictvím této webové stránky hanlivých, pomlouvačných, urážlivých nebo nepovolených obsahů nebo materiálů, které by mohly narušovat soukromí nebo zákonná práva jednotlivců nebo obecných právních předpisů, nebo souborů, které mohou mít vliv na náš firemní profil. Nahrávání souborů, které obsahují viry, které mohou poškodit společnost Chipita nebo jiné osoby, je na těchto stránkách zakázáno.

Důvěrnost

Chipita věnuje velkou pozornost ochraně soukromí uživatele a zajištění toho, že osobní údaje zůstanou v bezpečí.

Při pouhém procházení naší webové stránky nepožadujeme žádné informace, uživatel je může navštívit, aniž by odhalil svoji totožnost nebo uváděl jakoukoli formu osobních údajů. V případě, že nám uživatel dobrovolně a vědomě poskytne údaje, např. jméno a adresu, s žádostí o kontaktování, tyto informace použijeme pro daný účel a pro účel komunikace s uživatelem, při plném respektování jeho soukromí.

Kromě toho, během návštěvy našich webových stránek je automaticky na naše systémy uloženo několik neosobních/souhrnných dat, které slouží pro účely správy systému, statistiky nebo zálohování. Tyto údaje obsahují jméno uživatele internetového provozovatele, v některých případech jeho IP adresu, verzi softwaru svého webového prohlížeče, operačního systému používaného k přístupu na naše stránky, webové stránky umožňující přístup na naše stránky , případně, klíčová slova použitá k vyhledání naše webové stránky.