Uslovi korišćenja

Hvala vam što ste posetili www.chipicao.com (veb lokaciju) . Molimo vas da pažljivo pročitate uslove korišćenja veb lokacije koji su ovde određeni, jer bilo kakvo korišćenje veb stranice podrazumeva prihvatanje ovih pravila. 

Veb lokacija je u isključivom vlasništvu kompanije Chipita i njena je svrha da omogući kontakt sa kompanijom Chipita svim zainteresovanim kao i da pruži informacije isključivo za lično i nekomercijalno korišćenje.
Pojmovi „mi“, „naše“, „Chipita“ i „Chipita grupa“ korišćeni na ovoj veb stranici odnose se na kompaniju Chipita S.A. i sve pridružene kompanije.

Pristupom ovoj veb lokaciji pristajete da svi sporovi koji nastanu iz korišćenja sadržaja veb lokacije ili se na nju odnose podležu zakonima Grčke.Pristup takođe predstavlja sporazum i prihvatanje isključive nadležnosti sudova Atine u pogledu pomenutih sporova.

Zaštitni znak i autorska prava 

Svi zaštitni znakovi, karakteristični znakovi, logotipi, dizajnerska rešenja i slova (intelektualna svojina) opisani na ovoj veb lokaciji čine intelektualnu svojinu kompanije Chipita ili su iskorišćeni na veb lokaciji uz dozvolu njihovih vlasnika, koji su kompaniji Chipita dozvolili pravo korišćenja pomenute intelektualne svojine.Svaka upotreba ili reprodukcija istih u bilo koju svrhu ili na bilo koji način je strogo i izričito zabranjena i biće gonjena u skladu sa zakonom.

Veb stranice koje čine veblokaciju zajedno sa njihovim sadržajem (uključujući tekstove, grafike i zvuk, ali ne ograničavajući se na njih) vlasništvo su kompanije Chipita i sadrže materijal za čiju je upotrebu Chipita ovlašćena. 

Zabranjeno je menjanje, distribucija, prenošenje, prikazivanje, prezentacija, reprodukcija, objavljivanje, licenciranje, prenos ili prodaja bilo koje informacije, softvera, proizvoda ili usluge i u opšte bilo kog sadržaja preuzetog sa ove veb lokacije.
Deo sadržaja koji se nalazi na ovom sajtu može biti preuzet i štampan samo za ličnu upotrebu ili u informativne svrhe i podleže poštovanju autorskih i drugih prava.Ni jedna kopija ili deo ove veb lokacije ne može se prodati, distribuirati, izmeniti ili uključiti u neki drugi rad, publikaciju ili veb lokacija radi komercijalne dobiti.

Nijedan sadržaj ove veb lokacije ne može se tumačiti bilo kao izričito bilo kao moguće davanje prava za iskorišćenje intelektualne svojine, tekstova, fotografija, grafika, zvuka ili drugih podataka u vlasništvu Chipita-e koji su zaštićeni gore pomenutim pravima o intelektualnoj svojini.

Tačne, potpune i ažurne informacije 

I ako se najveća pažnja posvećuje odabiru i ažuriranju sadržaja ove veb lokacije, Chipita ne garantuje potpunost, tačnost, validnost i aktuelnost, korisnost ili pouzdanost bilo koje informacije koja se ovde nalazi.Korisnik će u potpunosti biti odgovoran za bilo kakav mogući rizik u vezi sadržaja ove veb lokacije.

Dostupnost proizvoda

Pominjanje bilo kojeg proizvoda na ovoj veb lokaciji ne može biti ponuda za prodaju niti podstrekivanje na kupovinu pomenutog proizvoda ili usluge.

Odgovornost

Chipita ne snosi nikakvu odgovornost bilo za direktnu, indirektnu ili posledičnu štetu, trošak ili gubitak koji je potencijalno nastao korisnicima ove veb lokacije ili njihovoj svojini usled njihovog pristupa rečenoj veb lokaciji, nemogućnosti pristupa ili preuzimanjem sadržaja sa odobrenih lokacija, uključujući i štetu od virusa koja je nastala na računaru korisnika ili na drugoj svojini.Korišćenje ovog sajta je na potpunu odgovornost i rizik korisnika. 

Chipita ne može biti odgovorna za održavanje sadržaja i usluga sadržanih na ovoj veb lokaciji niti za pružanje ispravki, ažuriranja ili za verzije softvera.
Svaki sadržaj ove veb lokacije može se menjati bez prethodnog obaveštenja.

U skladu sa zakonom, korisnik se mora izričito odreći bilo kakvih potraživanja od kompanije Chipita i njenih partnera a koja potencijalno nastaju usled korišćenja ili pristupa ovoj veb lokaciji. 

Veze ka drugim veb lokacijama 

Ova veb lokacija može pružiti pristup drugim veb lokacijama izvan mreže i sistema Chipita grupe.Chipita ne snosi nikakvu odgovornost za sadržaj, tačnost ili rad veb lokacija koje pripadaju trećim licima.
Chipita ne podržava niti prihvata proizvode ili informacije ponuđene na veb lokacijama trećih lica koji se mogu posetiti preko naše veb lokacije.

Dostavljanje sadržaja na sajtu

Nikakva aktivnost koja se, u apsolutnoj diskreciji kompanije Chipita, može smatrati neprikladnom i / ili se može smatrati nezakonitom prema zakonima koji uređuju ovu veb lokaciju neće biti dozvoljena, uključujući ali ne ograničavajući se na bilo kakvo otpremanje, distribuciju ili publikaciju preko ove veb lokacije na klevetnički, pogrdan, uvredljiv, preteći, uvredljiv, neumesan ili na bilo koji način nezakonit sadržaj ili materijal koji bi mogao narušiti privatnost ili zakonska prava pojedinaca ili opšte zakonske odredbe ili dokumenta koja bi mogla da ugroze naš korporativni profil.Zabranjeno je otpremanje dokumenata na ovu veb lokaciju koji sadrže viruse koji bi mogli da oštete kompaniju Chipita ili druge osobe. 

Poverljivost

Chipita poklanja veliku pažnju zaštiti poverljivosti korisnika i obezbeđenju njihovih ličnih podataka.

Za jednostavno pregledanje naše veb lokacije ne traži se nikakva informacija – korisnik može posetiti našu stranicu bez otkrivanja svog identiteta i bez pružanja bilo kakvog ličnog podatka.
Ukoliko se korisnik dobrovoljno i svesno odluči da nam pruži podatke kao što su njegovo ime i adresa sa zahtevom za kontakt, mi takve podatke koristimo u skladu sa zahtevom ili pitanjem korisnika i u svrhu komunikacije sa korisnikom a uz puno poštovanje njegove privatnosti. 

Štaviše, tokom posete našoj veb lokaciji određeni opšti podaci se sakupljaju i skladište na našim serverima radi upravljanja sistemom, u statističke svrhe ili radi podrške.
Takve podatke čine ime provajdera korisnika, u nekim slučajevim njegova IP adresa, verzija softvera njegovog pretraživača, operativnog sistema koji je korišćen za pristup našem sajtu, ime veb lokacije preko koje je došao do naše stranice, imena drugih veb lokacija koje su posećene tokom posete našoj lokaciji tamo gde je to primenljivo, ključne reči koje su korišćene da bi se došlo do naše veb lokacije.