Podmienky používania

Ďakujeme, že ste navštívili stránku www.chipicao.com (internetová stránka). Prečítajte si pozorne podmienky používania internetovej stránky, ako je uvedené nižšie, keďže akékoľvek použitie internetovej stránky predstavuje súhlas s podmienkami používania.

Internetová stránka je výhradným vlastníctvom spoločnosti Chipita S.A. a jej cieľom je umožniť kontakt so spoločnosťou Chipita a poskytovať informácie výhradne na osobné a nekomerčné použitie.
Výrazy „my“, „naše“, „Chipita“ a „Chipita Group“ použité na tejto internetovej stránke sa vzťahujú na spoločnosť Chipita S.A. a všetky pridružené spoločnosti.

Prístup k tejto internetovej stránke predstavuje súhlas s tým, že všetky záležitosti vyplývajúce z/alebo vzťahujúce sa na použitie a obsah uvedenej internetovej stránky podliehajú právnym predpisom Grécka.
Predstavuje to tiež súhlas s tým, že súdy v Aténach budú mať výlučnú právomoc pokiaľ ide o uvedené záležitosti.


Ochranné známky a autorské práva

Všetky ochranné známky, rozlišujúce znaky, logá, dizajn a znaky („práva duševného vlastníctva“) zobrazené na tejto internetovej stránke predstavujú duševné vlastníctvo spoločnosti Chipita alebo sú na tejto stránke zahrnuté so súhlasom ich vlastníka, ktorý udelil spoločnosti Chipita právo a oprávnenie na používanie uvedených práv duševného vlastníctva.
Akékoľvek použitie alebo reprodukcia vyššie uvedeného na akýkoľvek účel alebo akýmkoľvek spôsobom je prísne a výslovne zakázaná a bude trestne stíhaná podľa príslušných právnych predpisov.

Stránky, ktoré tvoria internetovú stránku, spolu s ich celým obsahom (nevynímajúc text, grafiku a zvukový záznam) sú majetkom spoločnosti Chipita alebo obsahujú materiál, na používanie ktorého má spoločnosť Chipita oprávnenie.

Je zakázané upravovať, kopírovať, distribuovať, prenášať, zobrazovať, prezentovať, reprodukovať, publikovať, licencovať, prevádzať alebo predávať akékoľvek informácie, softvér, produkty alebo služby a vo všeobecnosti akýkoľvek materiál, ktorý je získaný z tejto internetovej stránky. Časť materiálu obsiahnutého na tejto internetovej stránke si môžete stiahnuť alebo vytlačiť iba na osobné použitie alebo na informačné účely a za predpokladu dodržania autorských práv a iných práv. Je zakázané predávať, distribuovať, meniť alebo zahrnúť kópiu alebo akúkoľvek časť tejto internetovej stránky v akomkoľvek inom diele, publikácii alebo na internetovej stránke s cieľom dosiahnuť zisk.

Žiaden obsah internetovej webovej stránky nesmie byť vykladaný ako výslovné alebo potenciálne oprávnenie na použitie práv duševného vlastníctva, textu, fotografií, grafiky, zvukového záznamu alebo iných údajov spoločnosti Chipita chránených vyššie uvedenými právami duševného vlastníctva.

Presné, úplné a aktuálne informácie

Aj keď výberu a aktualizácii obsahu tejto internetovej stránky venujeme maximálnu pozornosť, spoločnosť Chipita nezaručuje úplnosť, presnosť, platnosť a aktuálnosť, užitočnosť alebo spoľahlivosť informácií obsiahnutých na tejto internetovej stránke. Používateľ plne zodpovedá za všetky riziká, ktoré môžu vzniknúť vo vzťahu k materiálu obsiahnutému na tejto internetovej stránke.

Dostupnosť produktov

Zmienka o akomkoľvek produkte alebo službe na tejto internetovej stránke nepredstavuje predajnú ponuku alebo nabádanie na kúpu uvedeného produktu alebo služby.

Zodpovednosť

Spoločnosť Chipita nenesie žiadnu zodpovednosť za akékoľvek priame, nepriame alebo následné škody, náklady alebo straty prípadne vzniknuté používateľovi tejto internetovej stránky alebo jeho majetku v dôsledku prístupu na uvedenú internetovú stránku, nemožnosti prístupu na ňu alebo sťahovania obsahu z nej, kde je to dovolené, vrátane poškodenia počítača alebo iného majetku používateľa vírusom. Používanie tejto internetovej stránky je na vlastné riziko a zodpovednosť používateľa.

Spoločnosť Chipita nenesie zodpovednosť za udržiavanie materiálu a služieb obsiahnutých na tejto internetovej stránke ani za zabezpečovanie opráv, aktualizácií alebo verzií softvéru. Všetok materiál na tejto internetovej stránke môže byť zmenený bez predchádzajúceho upozornenia.

Používateľ sa výslovne vzdáva všetkých nárokov voči spoločnosti Chipita a jej partnerom potenciálne vyplývajúcich z používania alebo prístupu na túto internetovú stránku do miery povolenej zákonom.

Odkazy na iné internetové stránky

Táto internetová stránka môže poskytovať prístup k iným internetovým stránkam mimo siete a systémov Chipita Group.
Spoločnosť Chipita nenesie žiadnu zodpovednosť za obsah, presnosť alebo prevádzkovanie internetových stránok patriacich tretím stranám. Spoločnosť Chipita nepodporuje ani neodporúča akékoľvek produkty alebo informácie ponúkané na internetových stránkach tretích strán, ktoré sú prípadne navštívené prostredníctvom tejto internetovej stránky.

Prezentovanie materiálu na internetovej stránke

Akékoľvek konanie, ktoré je podľa výhradného uváženia spoločnosti Chipita možné považovať za nevhodné a/alebo by mohlo byť považované za nezákonné na základe právnych predpisov, ktorými sa riadi táto internetová stránka, je zakázané, nevynímajúc akékoľvek konanie predstavujúce nahrávanie, distribúciu alebo publikovanie hanlivého, ohováračského, nactiutŕhačského, hrubého, výhražného, urážlivého prípadne iným spôsobom nezákonného obsahu alebo materiálu, ktorý by mohol porušovať súkromie alebo zákonné práva jednotlivcov alebo všeobecné právne ustanovenia, prípadne súborov, ktoré môžu mať vplyv na profil našej spoločnosti, prostredníctvom tejto internetovej stránky. Nahrávanie súborov obsahujúcich vírusy, ktoré môžu poškodiť spoločnosť Chipita alebo iné osoby, na túto internetovú stránku je zakázané.

Dôvernosť informácií

Spoločnosť Chipita venuje veľkú pozornosť ochrane dôvernosti informácií používateľov a zabezpečeniu bezpečnosti osobných údajov

V prípade, že nám používateľ dobrovoľne a vedome poskytne údaje, ako je meno a adresa s požiadavkou na kontaktovanie, tieto informácie použijeme pri reagovaní na požiadavku alebo otázku používateľa a na účely komunikácie s používateľom, pričom budeme plne rešpektovať jeho súkromie.

Okrem toho sú počas návštevy na našej internetovej stránke na našich serveroch automaticky uložené osobné/agregované údaje, ktoré slúžia na správu systémov, štatistické účely alebo zálohovanie. Tieto údaje zahŕňajú názov poskytovateľa internetových služieb, v niektorých prípadoch jeho adresu IP, verziu softvéru webového prehliadača, operačný systém použitý na prístup na našu stránku, internetovú stránku, ktorá bola použitá na prístup na našu stránku, iné stránky navštívené počas prezerania našej stránky a, ak je to aplikovateľné, kľúčové slová použité na vyhľadanie našej internetovej stránky.